"http://ac.assumption.ac.th/" ไม่ค่อย Update ข้อมูล..

(1/3) > >>

...................:
"http://ac.assumption.ac.th/" ไม่ค่อย Update ข้อมูล..

     ตอนนี้ต้องรายงานอะครับทำเนียบครูอัสสัมชัญ..  อะครับแต่ข้อมูลที่เวปยังไม่ค่อยอัพเดรทจึงมาสอบถามว่าแต่ละฝ่ายต่างๆ หน.ฝ่ายคือใคร.. ขอเอามั่นใจน่ะครับ ดังนี้

-ฝ่ายสำนักอธิการ
-ฝ่ายธุรการ
-ฝ่ายการเงิน
-ฝ่ายวิชาการ
-ฝ่ายกิจการน.ร.
-ฝ่ายบริการ
-ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ [Ep]


จากเวปอัสสัมชัญ [ผิดอยู่ไม่ Update] **ปล. ผมต้องการแค่หน.สายของฝ่ายนั้นๆฝ่ายสำนักอธิการ
  ม.ดำรงศักดิ์ วิเชียรดิลก  หัวหน้าฝ่ายสำนักอธิการ  (แผนกประถมและมัธยม)
  มิสไพบูรณ์ สิงห์ครุ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสำนักอธิการ   
  ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ  หัวหน้างานวางแผนและทรัพยากรมนุษย์/
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  (แผนกประถมและมัธยม)
  ม.โสภณ  สกุลเรือง  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
 
 
ฝ่ายธุรการ
  มิสนิภา  ต่างท้วม  หัวหน้าฝ่ายธุรการ/รักษาการหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
หัวหน้างานรับสมัครนักเรียน 
มิสวัชรารัสมิ์  ตรังคสันต์  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ/หัวหน้างานทะเบียน-สถิติ 
มิสประพิศ  นิลสุวรรณโฆษิต  หัวหน้างานสารบรรณ/หัวหน้างานทะเบียนผลการเรียน 
     
ฝ่ายการเงิน
  มิสละออ พลอยโพลงสุข  หัวหน้าฝ่ายการเงิน/กองทุนสวัสดิการนักการ 
มิสมลฤดี  อังสุโวทัย  หัวหน้างานบัญชี-งบประมาณ 
มิสนัยนา  ทองคำสะอาด  หัวหน้างานการเงิน 
มิสวารุณี  ศิริเจริญ  หัวหน้างานจัดซื้อ/หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
มิสอรทัย  ภูมิพัฒน์  หัวหน้างานจำหน่ายเครื่องเขียนและแบบเรียน 
     
ฝ่ายวิชาการ
  ม.อนันต์  โพธิกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างาน ENS , BELL 
มิสสุภาวดี  เหลี่ยวเจริญ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานช่วงชั้น ม. 1-3 , 4-6 
มิสวิไล  รัตนพลที  หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
มิสยุพาวดี  รัชดาพรรณาธิกุล  หัวหน้างานวัดผล 
มิสสิรินุช  เอี่ยมเขียว  หัวหน้างานวิจัย 
มิสปราณิสา  อ่ำทอง  หัวหน้างานสื่อการสอน 
มิสสุกัญญา  พุกกะเวส  หัวหน้างานชมรม 
มิสกรวิกา  สุวรรณกูล  หัวหน้างานแนะแนว 
มิสณัฏฐี  เจริญเกียรติบวร  หัวหน้างานนิเทศภายใน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
มิสนวลศรี  ชื่นชม  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
มิสเหมพรรณ  โนทะยะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
มิสสุขจิตต์  สุวรรณศร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
มิสพนิดา  เชนส้ม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
มิสจิรภรณ์  รักกิจเกษตร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
มิสมุกดา  เปรมศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
ม.อุทัย  ธารีจิตร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
มิสชลดา  เถื่อนเนาว์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.วีรวัฒน์  สุวรรณศร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.บุญสม  ช่วงโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
ม.ศรัณย์  สีนิลแท้  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
มิสภาวนา  เห็นแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.อดิสรณ์  กสาบสัน  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มิสศิริพร  ศุระศรางค์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
ม.ไพฑูรย์  ท้วมกร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
     
ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
ม.ประดิษฐ์  ชัยปรีชา  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ 
ม.วิวัฒน์  กิจเจริญ  หัวหน้างานอภิบาล 
ม.ถิรวัฒน์  ขำสิน  หัวหน้างานความประพฤตินักเรียน/หัวหน้างานสภานักเรียน 
ม.สุธี  จันทร์ภิวัฒน์  หัวหน้างานสวัสดิภาพนักเรียน 
ม.สุชาติ  พินธุรักษ์  หัวหน้างานลูกเสือ 
ม.อารัณย์  โพธิอ๊ะ  หัวหน้างานรักษาดินแดน 
ม.โอภาส  ธิราศักดิ์  หัวหน้างานกีฬา 
ม.วิชัย  ยงวานิชจิต  หัวหน้างานโยธวาฑิต 
มิสบุศริน  ตั้งถาวรสกุล  หัวหน้างานดนตรีและการแสดง 
มิสวิมลรัตน์  มากทรัพย์  หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 
ม.เสกสรรค์  นิลสุวรรณโฆษิต  ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม. 1 
ม.ธีรทัศน์  เกษมณี  หัวหน้าระดับชั้น ม. 2 
มิสศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์  ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม. 2 
ม.สุชาติ  พินธุรักษ์  หัวหน้าระดับชั้น ม. 3 
ม.วรรณรัชต์  สองศรียนต์  ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม. 3 
ม.สุทิน  นิติวัฒนานนท์  หัวหน้าระดับชั้น ม .4 
ม.ฉัตรชัย  เฉลิมอิสระชัย  ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม. 4 
ม.ชณัฐ  กะปิตถา  หัวหน้าระดับชั้น ม. 5 
ม.บันลือ  จินดาศรี  ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม. 5 
ม.ณรงค์  วีระประจักษ์  หัวหน้าระดับชั้น ม. 6 
ม.ประเมียด  สมานพร้อม  ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม. 6 
     
ฝ่ายบริการ
  ม.พนาเวศ  หลายรัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริการ/หัวหน้างานยานพาหนะ 
ม.ถาวน  ปัญญา  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการ 
ม.วิโรจน์  สุขประเสิรฐ  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
มิสปราณี  สัมมาทรัพย์  หัวหน้างานโภชนาการ 
มิสวิไลรัตน์  สิงหภาณุพงศ์  หัวหน้างานห้องสมุด 
มิสปิยะวรรณ  เจียมจิรชาติ  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย/สุขอนามัย 
     
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
  มิสนิภา  ต่างท้วม  รักษาการหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ/ 
    หัวหน้างานหลักสูตรและวัดผล 
มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์  ประสานงานฝ่ายฯ

...................:
รู้ชื่อมาแล้วครับแต่ไม่ทราบว่าใครอยู่ฝ่ายใด.. ใครรู้จับคู่บอกหน่อยน่ะครับ *ขอมั่นใจน่ะครับ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 1. ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ประธาน
 2.  ภราดาพิสูตร วาปีโส รองประธาน
 3. ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ รองประธาน
 4. ภราดาทินกร บุญสว่าง รองประธาน
คณะกรรมการดำเนินงาน   
 1. มิสศุภมาส ชัยประสิทธิ์ ประธาน
  2.  ม.รุจ คเนจร ณ อยุธยา  รองประธาน
  3. ม.ประดิษฐ์ ชัยปรีชา รองประธาน
  4. มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ กรรมการ
  5.  ม.อาสา มรพงษ์ กรรมการ
  6. ม.วิวัฒน์ กิจเจริญ กรรมการ
  7. ม.สุชาติ พินธุรักษ์ กรรมการ
  8. มิสไพบูรณ์ สิงห์ครุ กรรมการ
  9. ม.บันลือ จินดาศรี กรรมการ
  10. มิสวัชรารัสมิ์ ตรังคสันต์ กรรมการ
  11. มิสสุภาวดี เพ็ชรสกุล กรรมการ
  12. มิสสิรินุช เอี่ยมเขียว กรรมการ
  13. มิสวิไล รัตนพลที กรรมการ
  14. มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ กรรมการ
  15. มิสศิริพร ศุระศรางค์ กรรมการ
  16. มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร กรรมการ
  17. มิสรัชนี ศรัทธาพันธ์ กรรมการและเลขานุการขอบคุณครับ  :c056:

Splendid:
มันควร ... จะอยู่ใน AC Talk นะครับ

pHobIa !:
เหอะๆๆอ่านไม่หมด แต่ก็ขอกดแสดงความคิดเห๊น  เหอะๆๆ

...................:
อ้างจาก: Accept a mistake ที่  30 พฤษภาคม 2008, 09:50:23 PM

มันควร ... จะอยู่ใน AC Talk นะครับ


ขอโทษครับน้อง  :c056: พี่มือใหม่  :c036:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป