เรื่องของกระบวนการเสรีไทย

(1/2) > >>

pHobIa !:
ความเป็นมาของขบวนการเสรีไทย
   
              “ขบวนการเสรีไทย” เป็นการรวมพลังของบรรดาคนไทยผู้มีจิตสำนึกในความเป็นไท ทำงานรับใช้มาตุภูมิในการกอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองประเทศไทยในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา
                ในครั้งนั้นไทยเราไม่มีกำลังเพียงพอที่จะต้านทานกองทัพญี่ปุ่นได้ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย และส่วนหนึ่งก็เคลื่อนเข้าไปยึดครองดินแดนที่อยู่ติดกับประเทศไทยซึ่งขณะนั้นอยู่ในความปกครองของอังกฤษ
                เนื่องจากในช่วงแรกของสงคราม กองทัพญี่ปุ่นมีความได้เปรียบในการยุทธและสามารถยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งในขณะเดียวกันก็เรียกร้องความร่วมมือจากไทยในทุกๆ ด้าน รัฐบาลไทยในขณะนั้นเห็นว่าเมื่อไม่สามารถจะต่อต้านญี่ปุ่นได้  ก็สมควรที่จะให้ความร่วมมือแก่ญี่ปุ่น เพื่อรักษาชาติไทยให้รอดพ้นจากการยึดครองเบ็ดเสร็จของญี่ปุ่นที่อาจหลีกเลี่ยงไม่พ้น
                ในวันที่ 21 ธันวาคม 2484 ภายหลังที่กองทัพญี่ปุ่นได้บุกประเทศไทยได้ 13 วัน ญี่ปุ่นกับไทยก็ได้ลงนามในกติกาสัญญาเป็นพันธมิตรกันทั้งในทางการทหาร การเมือง และการเศรษฐกิจ ต่อมาในวันที่ 25 มกราคม 2485 ประเทศไทยก็ได้ประกาศสงครามต่ออังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าไทยได้เข้าร่วมสงครามเป็นฝ่ายญี่ปุ่นทั้งโดยนิตินัย และพฤตินัย
                “ขบวนการเสรีไทย” ซึ่งได้ก่อกำเนิดตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2484 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นได้บุกประเทศไทยมีความเชื่อมั่นว่าแม้นกองทัพญี่ปุ่นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการรบ  เพราะเป็นฝ่ายเปิดฉากสงครา แต่ในที่สุดญี่ปุ่นก็จะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้  ดังนั้นประเทศไทยจะต้องหลีกเลี่ยงการล่มหัวจมท้ายกับญี่ปุ่น มิฉะนั้นก็จะต้องเป็นฝ่ายแพ้สงครามไปด้วย  ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามติดต่อทำความเข้าใจกับฝ่ายสัมพันธมิตร อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีนและประเทศอื่นๆ ว่าประเทศไทยและประชาชนคนไทยมิได้เห็นดีเห็นชอบกับการทำสงครามของญี่ปุ่น  และมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร ในการต่อต้านญี่ปุ่นทุกวิถีทาง
                ในระหว่างเวลา 3 ปีครึ่งของสงครามมหาเอเชียบูรพา  ขบวนการเสรีไทยได้กระทำอย่างตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น ปฎิบัติการทางการทหารที่แสดงความกล้าหาญท่ามกลางการเสี่ยงอันตรายด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมพันของสมาชิกขบวนการเสรีไทย  ความสุขุมรอบคอบ และเฉียบขาดในการตัดสินใจดำเนินการทางการทูตและการเมือง  อีกทั้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบรรดาคนไทยผู้รักชาติเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจในความจริงใจของขบวนการเสรีไทยแก่ฝ่ายสัมพันธมิตร
 
ตัวอย่างคำประกาศสันติภาพ
         
 ประกาศสันติภาพ
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
( ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร  ลง วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ )
ปรีดี  พนมยงค์   

         
           โดยที่ประเทศไทยได้เคยถือนโยบายอันแน่วแน่       ที่จะรักษาความเป็นกลางอย่าง
เคร่งครัด   และจะต่อสู้การรุกรานของต่างประเทศทุกวิถีทาง   ดังปรากฏเห็นได้ชัดจากการ
ที่ได้มีกฎหมายกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๔ อยู่แล้วนั้น ความ
จำนงอันแน่วแน่ดังกล่าวนี้     ได้แสดงให้เห็นประจักษ์แล้วในเมื่อญี่ปุ่นได้ยาตราทัพเข้าใน
ดินแดนประเทศไทยในวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔โดยได้มีการต่อสู้การรุกราน
ทุกแห่ง และทหาร ตำรวจ ประชาชน พลเมืองได้เสียชีวิตไปในการนี้เป็นอันมาก                 
            เหตุการณ์อันปรากฏเป็นสักขีพยานนี้  ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าการประกาศ
 สงครามเมื่อวันที่  ๒๕ มกราคม  พุทธศักราช  ๒๔๘๕   ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา
 ตลอดทั้งการกระทำทั้งหลาย       ซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสหประชาชาตินั้นเป็นการกระทำอันผิด
 จากเจตจำนงของประชาชนชาวไทย     ผู้รักที่จะให้มีสันติภาพในโลกนี้     ได้กระทำการทุก
 วิถีทางที่จะช่วยเหลือสหประชาชาติดังที่สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้ว       ทั้งนี้
 เป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง       ที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศ
 สงครามและการกระทำอันเป็นปรปักษ์ต่อสหประชาชาติดังกล่าวมาแล้ว                           
           บัดนี้    ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคำประกาศของสหรัฐอเมริกา   บริเตนใหญ่
 จีน   และสหภาพโซเวียต    ซึ่งได้กระทำ  ณ  นครปอตสดัมแล้ว       สันติภาพจึงกลับคืนสู่
ประเทศไทย  อันเป็นความประสงค์ประชาชนชาวไทย                                                       
          ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์      ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       จึงขอ
ประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่า       การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกา
และบริเตนใหญ่เป็นโมฆะ ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย  ในส่วนที่เกี่ยวกับสหประชาชาติ
  ประเทศไทยได้ตัดสินที่จะให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับสหประชาชาติ
เมื่อก่อนวันที่  ๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ และพร้อมที่จะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับ
สหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้                                                           
         บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครอง คือ รัฐกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี
ปะริด เชียงตุง และเมืองพานนั้น ประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้
และพร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบในเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไป                     
          ส่วนบรรดาบทกฎหมายอื่นๆ ใดอันมีผลเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ่
  และเครือจักรวรรดิก็จะได้พิจารณายกเลิกไปในภายหน้า    บรรดาความเสียหายอย่างใดๆ
จากกฎหมายเหล่านั้นก็จะได้รับชดใช้โดยชอบธรรม                                                       
            ในที่สุดนี้    ขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย   ตลอดจนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณา
  จักรไทย    จงตั้งอยู่ในความสงบ    และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบ
   เรียบร้อย    พึงยึดมั่นในอุดมคติซึ่งได้    วางไว้ในข้อตกลงของสหประชาชาติ   ณ   นคร
ซานฟรานซิสโก                                                                                                           

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                                                                                        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
                                                                                         ทวี  บุณยเกตุ
                                                                                          นายกรัฐมนตรี
                                                                                         คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

 
 
 
   

!! AC Headway !!:
ขบวนการนี้ทำให้ประเทศไทยมีเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ถ้าไม่มี
เราคงต้องเป็นแบบเยอรมัน ญี่ปุ่น และบรรดาประเทศฝ่ายอักษะสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2

Splendid:
พอรู้มาบ้างแล้ว ขอบคุณครับ  :c031: :c031:

National Geographic:
รัฐบาลไทยร่วมมือกับอักษะ

ชื่อ: นี่คือชื่อที่จะแสดงให้ผู้ใช้ผู้อื่นเห็น:
อิฐเริ่มบ้าประวัติศาสตร์แล้ววุ้ย ต่อหปคงจะมีอีกลิ้งค์

1. AC NEWS
2.นานาสาระ
3.ประวัติศาสตร์ ไทย


เอิ้กๆๆล้อเล่นคับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป